หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board
ดีเอสจีเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมสาเร็จรูปสำหรับเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค่านิยมหลัก 5 ประการ